رفتن به نوشته‌ها

ماه: نوامبر 2019

از راز بقا تا چگونگی تعاملات با کمک نظریه بازی ها

اکرم نجاتی یک قانون مستتر در انتخاب های طبیعت وجود دارد که رویدادهای حیاتی را به پیش میبرد مقاله ای از دکتر کالیراد پژوهشگر زیست…