رفتن به نوشته‌ها

ماه: اکتبر 2019

همان گونه که آب شکل لیوانی را به خود میگیرد که در آن ریخته می شود

برداشت و فهم ما از اتفاقات نیز شبیه محیط و فرهنگی است که در آن رشد یا فته یم و لزوما با واقعیت آن اتفاقت…